Lataa

Rekisteriseloste

L-Fashion Group Oy:n kanta-asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

L-Fashion Group Oy
Y-tunnus: 0149158-5
PL 55, 15501 LAHTI
puh. +358 (0)3 822 111 (vaihde)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Matti Siiteri, sähköposti: etunimi.sukuni[email protected]

3. Rekisterin nimi

aClass kanta-asiakasohjelman asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään aClass-kanta-asiakasohjelmaan liittyneiden asiakkaiden asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon, jäsenen aClass-rahasaldon laskemiseen, markkinointiin ja liiketoiminnan sekä asiakaspalvelukokemuksen suunnitteluun ja parantamiseen konsernissa. aClass-rekisterin tietoja voidaan hyödyntää myös tarjousten, etujen, tilaisuuksien tai muiden markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen laissa säädetyissä rajoissa. Rekisteriin kerätään aClass-asiakkaiden ostokäyttäytymistietoja ostopaikka-, loppu-summa-, tuoteryhmä-, ja tuotetasolla. Rekisteriin voidaan kerätä myös palautetta kanta-asiakasohjelman kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Hakemuksen perustiedot:

 • etunimi ja sukunimi
 • syntymäaika
 • lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka (rekisteriin ei kerätä mahdollisesti salattua osoite- tai muuta yhteystietoa, tiedonantaja vastaa tiedon vaatimuksenmukaisuudesta)
 • sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • sukupuoli
 • luvat markkinointiviestintään

Asiakkuuden johdosta rekisteriin mahdollisesti merkittävät tiedot:

 • tehdyt ostot ostopaikka-, loppusumma-, tuoteryhmä- ja tuotekohtaisesti
 • asiakkaalle kertyneen aClass-rahan määrä
 • asiakkaan aClass-rahan käyttämistä koskevat tiedot (aClass-rahan käyttömyymälä, käyttö-summa ja käytön ajankohta)
 • asiakkuuden kehittämistä varten kerätyt tiedot
 • mahdolliset tiedot asiakasta kiinnostavista rekisterinpitäjän palveluista ja tuotteista
 • muut asiakkaan omasta aloitteesta annetut tiedot

Asiakkaan ilmoituksesta rekisteriin mahdollisesti merkittävät tiedot:

 • suoramarkkinointikielto
 • kielto lähettää markkinointikyselyjä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot ja suoramarkkinointitiedot kerätään asiakkaan tekemästä kanta-asiakashakemuksesta ja asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista, rekisterinpitäjän palveluiden käytön yhteydessä tai rekisteröidyn suostumuksesta keräämällä. Asiakkaan julkisia nimi- ja yhteystietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

aClass-asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan aClass-kanta-asiakasohjelmassa mukana olevien liikkeiden kassajärjestelmistä, kanta-asiakasjärjestelmän www-sivustosta tai muusta lähteestä, johon asiakkaan toiminnot voivat kirjautua. Tietoja voidaan saada myös asiakkaan tekemistä ilmoituksista tai asiakaskyselyihin annetuista vastauksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja kulloinkin voimassa olevan lain mukaan viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietoja voidaan siirtää tai ne voidaan kerätä suoraan rekisterinpitäjän sopimuskumppaneille (kuten isännöinti-, toimitus-, maksu- ja petoksenestopalveluiden tarjoajat, luottotietoyritykset sekä analyysiympäristöjen, markkinointipalvelujen ja -kyselyjen tarjoajat). Tällöin tietojenkäsittelyä koskevat velvollisuudet on järjestetty osapuolten välisin sopimuksin.

Tietoja voidaan siirtää käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään, käytetään lain vaatimia turvatoimenpiteitä.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta sekä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjien ja niiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää kanta-asiakasrekisteriä rekisterinpitäjän myöntämän käyttöoikeuden perusteella. ATK-pohjainen järjestelmä on suojattu ulkoapäin palomuurisuojauksin ja muin teknisin turvatoimenpitein. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä koskee vaitiolovelvollisuus. Tiedot poistetaan asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Henkilötietoja ei säilytetä pääsääntöisesti manuaalisissa rekistereissä. Hakemukset ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on aClass kanta-asiakasrekisterissä. Tarkastuksen voi tehdä ensisijaisesti itsenäisesti verkossa osoitteessa: https://www.aclassraha.fi/aclass/kirjautuminen. Mikäli tarkastusta ei voida tehdä verkossa, voi pyynnön tehdä kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä, joka asiakkaan tulee toimittaa lähimpään aClass-myymälään sekä kopio pyynnöstä rekisteriasioita käsittelevälle yhteyshenkilölle kirjeitse tai sähköpostitse. Tarkastuspyynnössä on ilmoitettava tiedustelijan henkilöllisyys sekä osoite.

Jos asiakas kieltää lähettämästä markkinointiviestintää, asiakkaalle voidaan silti lähettää tietoa koskien asi-ointeja ja asiakkuutta. Tietojen antaminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.

10. Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä, mikäli tiedon poistamiselle ei ole olemassa laillista estettä. Tiedot poistetaan, kun hänen asiakkuutensa ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

Kun rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Ellei rekisteröity saa selvitettyä asiaansa, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

L-Fashion Group Oy:n kanta-asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

L-Fashion Group Oy
Y-tunnus: 0149158-5
PL 55, 15501 LAHTI
puh. +358 (0)3 822 111 (vaihde)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Matti Siiteri, sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

aClass kanta-asiakasohjelman asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään aClass-kanta-asiakasohjelmaan liittyneiden asiakkaiden asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon, jäsenen aClass-rahasaldon laskemiseen, markkinointiin ja liiketoiminnan sekä asiakaspalvelukokemuksen suunnitteluun ja parantamiseen konsernissa. aClass-rekisterin tietoja voidaan hyödyntää myös tarjousten, etujen, tilaisuuksien tai muiden markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen laissa säädetyissä rajoissa. Rekisteriin kerätään aClass-asiakkaiden ostokäyttäytymistietoja ostopaikka-, loppu-summa-, tuoteryhmä-, ja tuotetasolla. Rekisteriin voidaan kerätä myös palautetta kanta-asiakasohjelman kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Hakemuksen perustiedot:

 • etunimi ja sukunimi
 • syntymäaika
 • lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka (rekisteriin ei kerätä mahdollisesti salattua osoite- tai muuta yhteystietoa, tiedonantaja vastaa tiedon vaatimuksenmukaisuudesta)
 • sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • sukupuoli
 • luvat markkinointiviestintään

Asiakkuuden johdosta rekisteriin mahdollisesti merkittävät tiedot:

 • tehdyt ostot ostopaikka-, loppusumma-, tuoteryhmä- ja tuotekohtaisesti
 • asiakkaalle kertyneen aClass-rahan määrä
 • asiakkaan aClass-rahan käyttämistä koskevat tiedot (aClass-rahan käyttömyymälä, käyttö-summa ja käytön ajankohta)
 • asiakkuuden kehittämistä varten kerätyt tiedot
 • mahdolliset tiedot asiakasta kiinnostavista rekisterinpitäjän palveluista ja tuotteista
 • muut asiakkaan omasta aloitteesta annetut tiedot

Asiakkaan ilmoituksesta rekisteriin mahdollisesti merkittävät tiedot:

 • suoramarkkinointikielto
 • kielto lähettää markkinointikyselyjä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot ja suoramarkkinointitiedot kerätään asiakkaan tekemästä kanta-asiakashakemuksesta ja asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista, rekisterinpitäjän palveluiden käytön yhteydessä tai rekisteröidyn suostumuksesta keräämällä. Asiakkaan julkisia nimi- ja yhteystietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

aClass-asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan aClass-kanta-asiakasohjelmassa mukana olevien liikkeiden kassajärjestelmistä, kanta-asiakasjärjestelmän www-sivustosta tai muusta lähteestä, johon asiakkaan toiminnot voivat kirjautua. Tietoja voidaan saada myös asiakkaan tekemistä ilmoituksista tai asiakaskyselyihin annetuista vastauksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja kulloinkin voimassa olevan lain mukaan viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietoja voidaan siirtää tai ne voidaan kerätä suoraan rekisterinpitäjän sopimuskumppaneille (kuten isännöinti-, toimitus-, maksu- ja petoksenestopalveluiden tarjoajat, luottotietoyritykset sekä analyysiympäristöjen, markkinointipalvelujen ja -kyselyjen tarjoajat). Tällöin tietojenkäsittelyä koskevat velvollisuudet on järjestetty osapuolten välisin sopimuksin.

Tietoja voidaan siirtää käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään, käytetään lain vaatimia turvatoimenpiteitä.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta sekä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjien ja niiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää kanta-asiakasrekisteriä rekisterinpitäjän myöntämän käyttöoikeuden perusteella. ATK-pohjainen järjestelmä on suojattu ulkoapäin palomuurisuojauksin ja muin teknisin turvatoimenpitein. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä koskee vaitiolovelvollisuus. Tiedot poistetaan asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Henkilötietoja ei säilytetä pääsääntöisesti manuaalisissa rekistereissä. Hakemukset ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on aClass kanta-asiakasrekisterissä. Tarkastuksen voi tehdä ensisijaisesti itsenäisesti verkossa osoitteessa: https://www.aclassraha.fi/aclass/kirjautuminen. Mikäli tarkastusta ei voida tehdä verkossa, voi pyynnön tehdä kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä, joka asiakkaan tulee toimittaa lähimpään aClass-myymälään sekä kopio pyynnöstä rekisteriasioita käsittelevälle yhteyshenkilölle kirjeitse tai sähköpostitse. Tarkastuspyynnössä on ilmoitettava tiedustelijan henkilöllisyys sekä osoite.

Jos asiakas kieltää lähettämästä markkinointiviestintää, asiakkaalle voidaan silti lähettää tietoa koskien asi-ointeja ja asiakkuutta. Tietojen antaminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.

10. Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä, mikäli tiedon poistamiselle ei ole olemassa laillista estettä. Tiedot poistetaan, kun hänen asiakkuutensa ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

Kun rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Ellei rekisteröity saa selvitettyä asiaansa, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon.